Pomůže vám šafrán při depresi?

Šafrán je známým tradičním lékem na mnoho nepříznivých zdravotních stavů včetně deprese. Jedná se o přírodní alternativu k antidepresivům, která jsou často hůře snášena, mají omezenou účinnost a mnoho nežádoucích účinků. Šafrán a jeho hlavní aktivní složka crocin přitom poskytne lepší bezpečnostní profil a méně vedlejších nežádoucích účinků. Níže uvádíme stručný přehled publikovaných studií o léčbě deprese šafránem a crocinem v posledních letech.

saffron as antidepressant

V posledních letech bylo provedeno více než 20 klinických studií, které prokázaly účinnost šafránu při léčbě mírné až středně těžké deprese. V nedávné meta-analýze těchto studií autoři (Tóth et al. 2019) dospěli k závěru, že šafrán je výrazně účinnější než placebo a není horší než testovaná antidepresiva včetně imipraminu (patří do třídy tricyklických antidepresiv) a fluoxetinu a citalopramu (oba ze třídy SSRI = selective serotonin reuptake inhibitor). 

Vzhledem k tomu, že je crocin identifikován jako hlavní aktivní složka šafránu a také primárně zodpovědná za jeho zdravotní účinky, několik preklinických studií potvrdilo antidepresivní účinky crocinu (Shafiee et al. 2019, Amin et al. 2015, Razavi et al. 2017). Crocin byl také použit ve studiích na zvířatech ke zmírnění úzkostí a obsedantně-kompulzivních poruch (Pitsikas et al. Georgiadou 2018) a snížení vedlejších účinků stresu jako je například ubýtek váhy (Halataei et al. 2011). Další studie kombinovala léčbu crocinem s fyzickou aktivitou, což vedlo také ke snížení úzkostí a deprese a dále k úpravě morfologických změn na prefrontální kůře mozku způsobených chronickým stresem (Ghalandari-Shamami et al. 2020).

Taktéž studie na lidech v posledních letech ukázaly, že antidepresivní vlastnosti šafránu jsou primárně způsobeny crocinem. Všechny následující studie jsou klinické randomizované dvojitě zaslepené a placebem kontrolované. 

1. Ve 4-týdenní studii byly účinky crocinu (30 mg/den) na depresi srovnávány s léčivem SSRI - jde o 3. třídu antidepresiv s inhibicí zpětného vychytávání serotoninu - např.: fluoxetine, sertraline a citalopram (Talaei et al. 2015). Výsledky ukázaly, že crocin významně zlepšil skóre na BDI, BAI a GHQ (= dotazníky pro sebeposouzení deprese, úzkosti a celkového zdraví) ve srovnání se skupinou s placebem. Autoři dospěli k závěru, že crocin může být podáván jako doplňková léčba u pacientů s depresivní poruchou.

2. V další 8-týdenní studii crocin (30 mg/den) významně snížil stupeň deprese na konci studie u pacientů s metabolickým syndromem (Nikbakht Jam at al. 2017).

3. Jiná 8-týdenní studie porovnávala šafránový vodní extrakt (30 mg/den) a crocin (30 mg/den) s placebem a pozorovala zdraví, depresi a sexuální touhu u pacientů s onemocněním koronárních tepen (tj. tepny vyživující srdeční sval). Oba, šafrán i crocin, významně zapůsobil na depresi a kvalitu života těchto pacientů s ischemickou chorobou srdeční, nicméně neměli žádný vliv na sexuální touhu (Abedimanesh et al. 2017).

4. V roce 2019 Khalatbari-Mohseni et al. představili 8-týdenní studii hodnotící účinky crocinu na psychologické parametry u pacientů s udržovací léčbou metadonem (lék používaný k léčbě závislosti na heroinu). Léčba metadonem je spojena s příznaky deprese a úzkosti, poruchami spánku a sexuální dysfunkcí. Intervence crocinem v dávce 30 mg/den vedla k lepším výsledkům v dotaznících BDI, BAI (sebeposouzení deprese a úzkosti), GHQ (celkové zdraví) a PSQI (hodnocení kvality spánku) oproti placebu. Užívání crocinu také vedlo k lepším výsledkům v IIEF (Index of erectile Function - nástroj pro hodnocení erektilní dysfunkce) ve srovnání s placebem.

Zjištění z těchto 4 klinických studií naznačují, že crocin zlepšuje depresi, úzkost, kvalitu spánku a kvalitu života.

Dodáváme, že další antioxidanty mají také potenciální antidepresivní aktivitu. Například kurkumin zmírňuje depresivní příznaky (Ng et al. 2017). Je vhodné zkombinovat více přírodních antioxidantů k využití jejich plného potenciálu.

  

Zdroje:

ABEDIMANESH, Nasim, Alireza OSTADRAHIMI, S Zahra BATHAIE, Saeed ABEDIMANESH, Behrooz MOTLAGH, Mohammad ASGHARI JAFARABADI a Mohammadreza TABAN SADEGHI. Effects of Saffron Aqueous Extract and Its Main Constituent, Crocin, on Health-Related Quality of Life, Depression, and Sexual Desire in Coronary Artery Disease Patients: A Double-Blind, Placebo-Controlled, Randomized Clinical Trial. Iranian Red Crescent Medical Journal [online]. 2017, 19(9) [cit. 2020-12-06]. ISSN 2074-1804. Dostupné z: doi:10.5812/ircmj.13676

AMIN, Bahareh, Alireza NAKHSAZ a Hossein HOSSEINZADEH. Evaluation of the antidepressant-like effects of acute and sub-acute administration of crocin and crocetin in mice. Avicenna J Phytomed [online]. 2015, 5(5), 458-468 [cit. 2020-12-06]. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4599114/

GAO, Song. How Can Saffron and Crocin Help Depression? Saffron Health Sciences [online]. 2019 [cit. 2020-12-06]. Dostupné z: https://saffronhealthsci.com/blogs/general-knowledge/how-can-saffron-and-crocin-help-depression

GEORGIADOU, G., P.A. TARANTILIS a N. PITSIKAS. Effects of the active constituents of Crocus Sativus L., crocins, in an animal model of obsessive–compulsive disorder. Neuroscience Letters [online]. 2012, 528(1), 27-30 [cit. 2020-12-06]. ISSN 03043940. Dostupné z: doi:10.1016/j.neulet.2012.08.081

GHALANDARI-SHAMAMI, Mohadeseh, Shahla NOURIZADE, Behpour YOUSEFI, Abbas Ali VAFAEI, Roghayeh PAKDEL a Ali RASHIDY-POUR. Beneficial Effects of Physical Activity and Crocin Against Adolescent Stress Induced Anxiety or Depressive-Like Symptoms and Dendritic Morphology Remodeling in Prefrontal Cortex in Adult Male Rats. Neurochemical Research [online]. 2019, 44(4), 917-929 [cit. 2020-12-06]. ISSN 0364-3190. Dostupné z: doi:10.1007/s11064-019-02727-2

HALATAEI, Bahar-al-Sadat, Maryam KHOSRAVI, Sedigheh ARBABIAN, Hedayat SAHRAEI, Leila GOLMANESH, Homeira ZARDOOZ, Cyrus JALILI a Hassan GHOSHOONI. Saffron (Crocus sativus) Aqueous Extract and its Constituent Crocin Reduces Stress-induced Anorexia in Mice. Phytotherapy Research [online]. 2011, 25(12), 1833-1838 [cit. 2020-12-06]. ISSN 0951418X. Dostupné z: doi:10.1002/ptr.3495

KHALATBARI-MOHSENI, Anahita, Hamid Reza BANAFSHE, Naghmeh MIRHOSSEINI, Zatollah ASEMI, Amir GHADERI a Abdollah OMIDI. The effects of crocin on psychological parameters in patients under methadone maintenance treatment: a randomized clinical trial. Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy [online]. 2019, 14(1) [cit. 2020-12-06]. ISSN 1747-597X. Dostupné z: doi:10.1186/s13011-019-0198-1

NG, Qin Xiang, Shawn Shao Hong KOH, Hwei Wuen CHAN a Collin Yih Xian HO. Clinical Use of Curcumin in Depression: A Meta-Analysis. Journal of the American Medical Directors Association [online]. 2017, 18(6), 503-508 [cit. 2020-12-06]. ISSN 15258610. Dostupné z: doi:10.1016/j.jamda.2016.12.071

NIKBAKHT JAM, Irandokht, Amir Hossein SAHEBKAR, Saeid ESLAMI, et al. The effects of crocin on the symptoms of depression in subjects with metabolic syndrome. Advances in Clinical and Experimental Medicine [online]. 2017, 26(6), 925-930 [cit. 2020-12-06]. ISSN 1899-5276. Dostupné z: doi:10.17219/acem/62891

RAZAVI, Bibi Marjan, Mahdieh SADEGHI, Khalil ABNOUS, Faezeh Vahdati HASANI a Hossein HOSSEINZADEH. Study of the Role of CREB, BDNF, and VGF Neuropeptide in Long Term Antidepressant Activity of Crocin in the Rat Cerebellum. Iran J Pharm Res [online]. 2017, 16(4), 1452–1462 [cit. 2020-12-06]. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5843307/

SHAFIEE, Mojtaba, Soheil AREKHI, Alireza OMRANZADEH a Amirhossein SAHEBKAR. Saffron in the treatment of depression, anxiety and other mental disorders: Current evidence and potential mechanisms of action. Journal of Affective Disorders [online]. 2018, 227, 330-337 [cit. 2020-12-06]. ISSN 01650327. Dostupné z: doi:10.1016/j.jad.2017.11.020

TALAEI, Ali, Maryam HASSANPOUR MOGHADAM, Sayyed Abolghasem SAJADI TABASSI a Seyed Ahmad MOHAJERI. Crocin, the main active saffron constituent, as an adjunctive treatment in major depressive disorder: A randomized, double-blind, placebo-controlled, pilot clinical trial. Journal of Affective Disorders [online]. 2015, 174, 51-56 [cit. 2020-12-06]. ISSN 01650327. Dostupné z: doi:10.1016/j.jad.2014.11.035

TÓTH, Barbara, Péter HEGYI, Tamás LANTOS, et al. The Efficacy of Saffron in the Treatment of Mild to Moderate Depression: A Meta-analysis. Planta Medica [online]. 2019, 85(01), 24-31 [cit. 2020-12-06]. ISSN 0032-0943. Dostupné z: doi:10.1055/a-0660-9565

PITSIKAS, N., A. BOULTADAKIS, G. GEORGIADOU, P.A. TARANTILIS a N. SAKELLARIDIS. Effects of the active constituents of Crocus sativus L., crocins, in an animal model of anxiety. Phytomedicine [online]. 2008, 15(12), 1135-1139 [cit. 2020-12-06]. ISSN 09447113. Dostupné z: doi:10.1016/j.phymed.2008.06.005

Zanechat komentář

Pamatujte, komentáře musí být před zveřejněním schváleny